หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

warut wannaram

รูปแบบ

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 5

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ