ตัวแทนนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ ๔ ออกบริการวิชาการดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เขตในเมือง)

warut wannaram

อาจารย์และตัวแทนนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน) เข้าร่วม "โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียง" (โดยทางตัวแทนได้ให้บริการทางวิชาการทางดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน Gifted จาก โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ