ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณาจารย์นำนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก บ้านนายอ ตำบลนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

วัตุประสงค์การออกค่ายครั้งนี้

๑. เพื่อสร้างสื่อการสอนแก่นักเรียน

๒. เพื่อสร้างห้องเรียนที่เหมาะแก่การเรียน

๓. เพื่อสร้างป้ายโรงเรียนและโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

๔. เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องของการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตน

กิจกรรมดำเนินงาน

๑. กิจกรรมสร้างป้ายโรงเรียนจะทำการสร้างป้ายโรงเรียนที่โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก บ้านนายอ ตำบลนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษาชมรมอีสานรักถิ่น จำนวน ๑๐๒ คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและคนในชุนชนบ้านนายอร่วมมือกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ สร้างป้ายโรงเรียน

๒. กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ จะทำการทาสีอาคาร และกั้นห้องเรียนให้โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก บ้านนายอ ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษาชมรมอีสานรักถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมร่วมมือกับคนในชุมชนบ้านนายอ

๓. กิจกรรมโครงสอน เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความรู้แก่เด็กในชุมชนบ้านนายอ ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจัดทำสื่อการสอน สอนวิชาการ ดนตรีพื้นบ้าน ให้กับเด็กในชุมชน โดยวัตถุประสงค์ในกิจกรรมทางวิชาการ คือ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ