สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการผ้าป่าสามัคคีการศึกษาร่วมใจ

warut wannaram

ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ นามน นายพัฒนา พึ่งพันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการผ้าป่าสามัคคีการศึกษาร่วมใจ เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และจัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ้างอิงข่าว : http://www.new.ksu.ac.th/?option=Info&type=2&id=1901&

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ