นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ ๓ ออกบริการวิชาการ STEM ณ โรงเรียนหนองแวงน้อย

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ ออกบริการวิชาการ รูปแบบ STEM (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้) ณ โรงเรียนหนองแวงน้อย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ