คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกภาคสนามในรายวิชานิเวศวิทยา ณ เขาใหญ่

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ทางคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้นำนักศึกษา ออกภาคสนามรายวิชา "นิเวศวิทยา" ณ เขาใหญ่

การนำนักศึกษาออกภาคสนามในครั้งนี้ เพื่อมุ้งเน้นในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการออกนอกพื้นที่เพื่อสังเกตระบบนิเวศแบบต่างๆ ซึ่งในเขาใหญ่ มีระบบนิเวศที่หลากหลาย อีกทั้งได้รับความรู้จากวิทยากรโดยตรงที่มากด้วยประสบการณ์และความรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่งที่นักศึกษาได้ค้นคว้าและสังเกตุระบบนิเวศได้โดยตรง อีกทั้งสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี อันจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

หลังจากที่ได้สอบถามนักศึกษาที่ได้กลับจากการออกค่ายนิเวศวิทยาพบว่า...

การออกค่ายครั้งนี้เป็นการออกค่ายที่ดี เพราะได้ออกไปเรียนรู้จากสภาพจริงสถานที่จริง ได้เข้าไปสัมผัสและเจอระบบนิเวศต่างๆด้วยตัวเอง ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้...อยากให้จัดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเป็นโครงการที่ดี เสริมและเพิ่มเติมความรู้จากตำราเรียนได้ดีและได้สัมผัสกับระบบนิเวศจริงๆ อีกทั้งพัฒนาด้านความรู้ได้ดี

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ