วิทฯทั่วไปร่วมกับปฐมวัย ม.กาฬสินธุ์จัดงานมหกรรมชีวภาพ ชีวจิต Show and share ครั้งที่ ๓

warut wannaram

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พื้นที่นาลุ่ม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปร่วมกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานมหกรรม ชีวภาพ ชีวจิต ปฐมวัยร่วมใจวิทย์ Show and share ครั้งที่ ๓ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการโครงการสาธิตการทำแปลงผักไร้สารเคมี โครงการมหกรรมอาหารพื้นบ้านอีสานจากผักปลอดสารพิษ โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประหยัดพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีสู่ชุมชนและโครงการนักศึกษาปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม มหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยตั้งแต่การผลิตขั้นต้นจนถึงการแปรรูปเพื่อบริโภคตลอดจนปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาครูพันธุ์ใหม่ทั้งสองสาขาในวงกว้าง

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาเกษตรทฤษฏีใหม่ เกษตรนาลุ่มและการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาซึ่งได้เตรียมการจัดงานด้วยความทุ่มเท เสียสละทำให้การเตรียมการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันดังกล่าว ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดง Science Show การปลูกผักไฮโดรแบบง่ายๆทานเองที่บ้าน การสาธิตการปลูกเมล่อน, การจำหน่ายผักปลอดสารเคมี, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ , และการแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก ครู นักเรียน โรงเรียนต่างๆเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

อ้างอิงข่าว : http://www.new.ksu.ac.th/?option=Info&type=2&id=2501&

วินัย ชุ่มอภัย : ข่าว

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ