สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์

warut wannaram

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อตะแบก อาคารช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษโดย นายอาจวรงค์ จันทมาศ แห่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย(แฟนพันธ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก)ในหัวข้อเรื่อง “การเรียนวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับชีวิต”และในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รับฟังการบรรยายพิเศษโดย ดร.ทีปานิส ชาชิโย(อาจารย์,นักวิจัย คนแรกของประเทศไทยที่มีชื่อในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก โดยกล่าวได้ว่ามีสิทธิ์เข้ารับรางวัลโนเบลฟิสิกส์คนแรกของประเทศไทย)ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสมบัติของวัสดุ Density Functional Theory” วันดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการทางดาราศาสตร์

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย

อ้างอิงข่าว : http://www.new.ksu.ac.th/?option=Info&type=2&id=2318&

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ