คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ STEM ให้แก่คณะครูบริเวณใกล้เคียง

warut wannaram

วัวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อตะแบก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาการเรื่องสะเต็มศึกษา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาไทยและการศึกษาในประชาคมอาเซียน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจ และกลวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ทั้งนี้ ระบบสะเต็มศึกษามุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้ารวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ

โครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประสาท เนื่องเฉลิม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ