พิธีไหว้ครู สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2559

warut wannaram

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน) ผศ.ดร.ระพีพรรณ ประจันตะเสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและก่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลกับนักศึกษา

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ