ค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาจารย์อังคาร อินทนิล อาจารย์ประจำรายวิชา "ดาราศาสตร์" และอาจารย์ชัชพงศ์ บางใบ ได้นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปออกค่ายดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีอาจารย์ทรงคุณวุฒิที่เปรี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

จุดประสงค์ของการออกค่ายครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ทางดาราศาสตร์แก่นักศึกษา และพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ