สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "การศึกษาสมบัติของวัสดุ Density Functional Theory"

warut wannaram

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้จัด สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง "การศึกษาสมบัติของวัสดุ Density Functional Theory" โดย ดร.ทีปานิส ชาชิโย (อาจารย์,นักวิจัย คนแรกของประเทศไทยที่มีชื่อในสูตรฟิสิกส์ระดับโลก โดยกล่าวได้ว่ามีสิทธิ์เข้ารับรางวัลโนเบลฟิสิกส์คนแรกของประเทศไทย)

คลังภาพกิจกรรม

ข่าววิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ